มาตรฐานงานบริการ

มาตรฐานของเรา

เราเน้นคุณภาพของการให้บริการโดยจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเข้าตรวจสอบการให้บริการรักษาความสะอาดของพนักงาน ณ สถานที่จริงด้วบระเบียบมาตรฐานของทางบริษัทตั้งแต่ระเบียบเครื่องแต่งกายพนักงานจนถึงมาตรฐานการทำความสะอาดของพนักงานและเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

STAFF บุคลากรของเรา

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงาน จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการตรวจสุขภาพและ การสัมภาษณ์ อย่างละเอียด นอกจากนั้น เมื่อพนักงานได้รับการตอบรับการเข้าทำงานแล้วพนักงานจะต้อง เข้าโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน

CLEANING EQUIPMENT

เรามีอุปกรณ์การทำความสะอาดที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การทำความสะอาดพื้นผิวแบบต่างๆ ทั้งพื้นหยาบ พื้นเรียบ พื้นที่ในสำนักงาน พื้นที่ในอาคาร ผนัง กระจกและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อความสะอาดของทุกสถานที่